Ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός «Αναγέννηση» με έδρα το Μεσολόγγι είναι μισθωτής της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας από τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου έως το 2022. Η μίσθωση, με βάση την σύμβαση, προβλέπεται να παραταθεί ως το 2024 για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Στον τομέα του εμπορίου έχει αναπτύξει πρωτοποριακή δραστηριότητα, διατηρεί δύο ιχθυοπωλεία στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι και βάση του εσωτερικού κανονισμού του, τα μέλη του διαθέτουν τμήμα της παραγωγής και απευθείας στους καταναλωτές.

 Έχει προβεί σε σημαντικό αριθμό δραστηριοτήτων εναλλακτικού – αλιευτικού τουρισμού με αποδέκτες σχολεία, groups επισκεπτών από οργανισμούς, πανεπιστήμια και από το εξωτερικό.


Διαθέτει, από το 2013, το μοναδικό  πιστοποιημένο εργαστήριο για την παραγωγή «Αυγοτάραχου Μεσολογγίου» και τον χαρακτηρισμό του σαν προϊόν "Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης" (Π.Ο.Π.), σύμφωνα με την Υ.Α. 269858/1994 (ΦΕΚ 3/Β-7/1/1994)